Đối tượng fulfillment có các thuộc tính sau:

fulfillment.tracking_company

Trả về tên dịch vụ fulfillment

fulfillment.tracking_number

Trả về tracking number của một fulfillment nếu nó tồn tại.

Input

Tracking Number: {{ line_item.fulfillment.tracking_number }}

Output

Tracking Number: 1Z5F44813600X02768

fulfillment.tracking_url

Trả về URL cho một tracking number

Input

{{ fulfillment.tracking_url }}

 Output

http://wwwapps.ups.com/etracking/tracking.cgi?InquiryNumber1=1Z5F44813600X02768&TypeOfInquiryNumber=T&AcceptUPSLicenseAgreement=yes&submit=Track

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.