Đối tượng linklist có những thuộc tính sau:

linklist.handle

Trả về handle của danh sách liên kết.

linklist.id

Trả về id của danh sách liên kết.

linklist.links

Trả về một danh sách của links  trong danh sách liên kết.

Input

{% for link in linklists.main-menu.links %}

      <a href="{{ link.url }}">{{ link.title }}</a>

{% endfor %}

Output

<a href="/">Home</a>

<a href="/collections/all">Catalog</a>

<a href="/blogs/news">Blog</a>

<a href="/pages/about-us">About Us</a>

linklist.title

Trả về tên của danh sách liên kết.

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.