Đối tượng page có các thuộc tính sau:

page.author

Trả về tác giả của một trang.

page.content

Trả về nội dung của một trang.

page.handle

Trả về handle của một trang.

page.id

Trả về id của trang.

page.published_at

Trả về thời gian khi trang được tạo mới. Sử dụng bộ lọc date để định dạng thời gian.

page.template_suffix

Trả về tên của template trang tùy biến được gắn với trang, không có page. đặt trước cũng không có .liquid đặt sau. Trả về nil nếu một template tùy biến không được  gắn với trang.

Input

<!-- on page.contact.liquid -->
{{ page.template_suffix }}

 Output

contact

page.title

Returns the title of a page.

Trả về tựa đề của một trang.

page.url

Trả về URL tương ứng của trang.

Input

{{ page.url }}

 Output

/pages/about-us

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.