Mỗi part được trả về bởi danh sách các paginate.parts đại diện cho một đường dẫn trong việc điều hướng phân trang.

Information

Đối tượng part chỉ có thể truy cập thông qua qua đối tượng paginate, và chỉ có thể được sử dụng bên trong các tag paginate .

Ví dụ dưới đây chỉ ra cách các thuộc tính của đối tượng part có thể được truy cập qua vòng lặp for nhờ việc duyệt mảng paginate.parts.

Input

{% for part in paginate.parts %}

    {% if part.is_link %}

        {{ part.title | link_to: part.url}}

    {% endif %}

{% endfor %}

Output

<a href="/collections/frontpage?page=1" title="">1</a>

<a href="/collections/frontpage?page=2" title="">2</a>

<a href="/collections/frontpage?page=3" title="">3</a>

Đối tượng part có các thuộc tính sau:

part.is_link

Trả về true nếu part là một đường link, trả về false nếu nó không phải là một đường link.

part.title

Trả về tựa đề của part.

part.url

Trả về URL của part.

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.