Đối tượng shipping_method có các thuộc tính sau:

shipping_method.handle

Trả về handle của phương pháp vận chuyển. Giá thành vận chuyển được gắn vào cuối handle.

Input

{{ shipping_method.handle }}

Output

haravan-international-shipping-25.00

shipping_method.price

Trả về giá thành của phương pháp vận chuyển. Sử dụng money filter để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

Input

{{ shipping_method.price | money }}

Output

$15

shipping_method.title

Trả về tên của phương pháp vận chuyển.

Input

{{ shipping_method.title }}

Output

International Shipping

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.