Đối tượng tablerow được sử dụng bên trong tag tablerow. Nó chứa các thuộc tính của vòng lặp gốc.

tablerow.length

Trả về số vòng của vòng lặp của tablerow.

tablerow.index

Trả về chỉ số hiện tại của vòng lặp tablerow, bắt đầu từ số 1.

tablerow.index0

Trả về chỉ số hiện tại của vòng lặp tablerow, bắt đầu từ số 0.

tablerow.rindex

Trả về tablerow.index theo thứ tự ngược lại.

tablerow.rindex0

Trả về tablerow.index0 theo thứ tự ngược lại.

tablerow.first

Trả về true nếu đó là vòng đầu tiên của vòng lặp tablerow. Trả về  false nếu đó không phải vòng đầu tiên của vòng lặp.

tablerow.last

Trả về  true nếu nó là vòng cuối cùng của vòng lặp tablerow. Trả về  false nếu đó không phải vòng cuối cùng của vòng lặp.

tablerow.col

Trả về chỉ số của hàng hiện tại, bắt đầu từ số 1.

tablerow.col0

Trả về chỉ số của hàng hiện tại, bắt đầu từ số 0.

tablerow.col_first

Trả về true nếu cột hiện tại là cột đầu tiên trong một hàng, trả về false nếu nó không phải.

tablerow.col_last

Trả về  true nếu cột hiện tại là cột cuối cùng trong một hàng, trả về false nếu nó không phải.

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.