tax_line

Đối tượng tax_linecó các thuộc tính sau:

tax_line.title

Trả về tên của loại thuế.

Input

{{ tax_line.title }}

Output

GST

tax_line.price

Trả về tổng số thuế. Sử dụng money filters để định dạng tiền tệ cho giá trị trả về.

Input

{{ tax_line.price | money }}

Output

€25

tax_line.rate

Trả về tỷ suất thuế dưới dạng số thập phân

Input

 {{ tax_line.rate }} 

Output

0.14

tax_line.rate_percentage

Trả về tỷ suất thuế dưới định dạng tỉ lệ phần trăm.

Input

{{ tax_line.rate_percentage }}%

Output

14%

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.