template

template trả về tên của template được sử dụng để hiển thị trang hiện tại, với phần mở rộng .liquid được bỏ đi.

Input

<!-- If you're on the index.liquid template -->
{{ template }}

Output

index
Return to top

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.