theme

Đối tượng theme chứa thông tin về các theme được công khai trong một cửa hàng. Bạn cũng có thể sử dụng themes để lặp lại thông qua cả hai themes.

Input

{% for t in themes %}
    {{ t.role }} theme: {{ t.name }}
{% endfor %}

Output

mobile theme: minimal
main theme: pop

Đối tượng theme có các thuộc tính sau:

theme.id

Trả về id của theme. Điều này thực sự hữu ích khi bạn muốn liên kết trực tiếp một người dùng với trang Customize của theme.

Input

Go to your <a href="/admin/themes/{{ theme.id }}/settings">Customize theme page</a> to change your logo. 

Output

Go to your <a href="/admin/themes/8196497/settings">Customize theme page</a> to change your logo. 

theme.role

Trả về một trong hai vai trò mà theme có thể đảm nhận: main hoặc mobile.

theme.name

Trả về tên của theme.

Trở về đầu trang

Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.