Giới thiệu

Liquid là một mã nguồn mở, Ngôn ngữ mẫu dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Nó là thành phần chính của các theme trong Haravan và được sử dụng để tải các nội dung động lên giao diện các cửa hàng.
Liquid sử dụng sự kết hợp các tag (nhãn), object (đối tượng) và filter (bộ lọc) để tải những nội dung động. Chúng được sử dụng bên trong các tài liệu mẫu của Liquid, nhóm các tệp tin này tạo thành một theme.
Tags – Nhãn
Tags tạo logic cho chương trình để các template biết cần thực thi điều gì
{% if user.name == 'elvis' %}
Hey Elvis
{% endif %}
Đọc thêm›
Object – Đối tượng
Các Đối tượng chứa những thuộc tính được sử dụng để hiển thị nội dung động trên một trang.
{{ product.title }} <!-- Output: Awesome T-Shirt-->

Đọc thêm›
Filters – Bộ lọc
Bộ lọc được sử dụng để thay đổi đầu ra của các strings (chuỗi), numbers (số), variables (biến số) và objects (đối tượng).
{{ 'sales' | append: '.jpg' }} <!-- Output: sales.jpg -->

Đọc thêm›