Operators – Toán tử

Liquid có thể truy cập đến tất cả các toán tử logic và so sánh. Chúng có thể được sử dụng trong các tag như if hay unless.
Những toán tử cơ bản

Ví dụ:
{% if product.title == “Awesome Shoes” %}
These shoes are awesome!
{% endif %}
Các toán tử có thể kết hợp với nhau.
{% if product.type == “Shirt” or product.type == “Shoes” %}
This is a shirt or a shoe.
{% endif %}
Toán tử ‘contains’ (bao hàm)
Toán tử contains kiểm tra sự có mặt của một chuỗi con bên trong một chuỗi lớn
{% if product.title contains ‘Pack’ %}
This product’s title contains the word Pack.
{% endif %}
contains cũng có thể kiểm tra sự có mặt của một chuỗi bên trong một mảng các chuỗi.
{% if product.tags contains ‘Hello’ %}
This product has been tagged with ‘Hello’.
{% endif %}
Bạn không thể kiểm tra sự có mặt của một đối tượng trong một mảng bằng cách sử dụng toán tử contains. Nó sẽ không thực thi:
{% if product.collections contains ‘Sale’ %}
One of the collections this product belongs to is the Sale collection.
{% endif %}
Bạn cần phải làm như sau:
{% assign in_sale_collection = false %}
{% for collection in product.collections %}
{% if in_sale_collection == false and collection.title == ‘Sale’ %}
{% assign in_sale_collection = true %}
{% endif %}
{% endfor %}
{% if in_sale_collection %}
One of the collections this product belongs to is the Sale collection.
{% endif %}Haravan - Công ty công nghệ cung cấp giải pháp kinh doanh thương mại điện tử, duy nhất tại Việt Nam được Google lựa chọn vào chương trình bệ phóng tiềm năng với hỗ trợ và đào tạo công nghệ để vươn ra thị trường quốc tế vững chắc.